Denmark
English

Joseph Smith

Guds Profet (1805-1844)

Velkommen til JosephSmith.dk. Det er en almindelig opfattelse idag, at profeter er noget, som hørte Gamle Testamentes tid til og, at Gud ikke længere taler til jorden gennem profeter som Moses, Esajas og Jeremias m.fl. Men det er ikke tilfældet! I Bibelen står der, at Herren er den samme igår, idag og til evig tid ( Hebr. 13:8 ). Hans måde at virke på blandt mennesker på jorden har ikke ændret sig. Han har skabt jorden og virker på samme måde idag, som han gjorde på Gamle Testamentes tid. Når Gud har et vigtigt budskab til jordens befolkning så kalder han en profet og befaler ham at gå ud og fortælle andre mennesker hvad der er blevet ham givet. Dette mønster er blevet fulgt lige fra det første menneske Adam og ned til vores tid. "Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin Hemmelighed for sine Tjenere, Profeterne." ( Amos 3:7 ) Han har i vores tid sendt et budskab til jorden igennem en profet og ved ham gengivet vigtige dele af Jesu Kristi Evangelium, som var gået tabt for verden. Dette skete i 1820 da Faderen og Sønnen viste sig for Joseph Smith, som to herliggjorte og opstandne personer. Joseph Smith talte ansigt til ansigt med Jesus Kristus og fik at vide, at tiden var kommet hvor "alt skal blive genoprettet, som Gud har talt om gennem sine hellige profeters mund fra fordums tid." ( Ap.G. 3:19-21 ).

Jesu Kristi Kirke genoprettet som den var oprindeligt

Joseph Smith fik at vide, at Jesu Kristi Kirke ikke fandtes på jorden fordi der efter apostlenes død var sket et frafald fra Kirken som Frelseren oprettede. Ved denne storslåede begivenhed fik Joseph Smith at vide, at der skulle ske en genoprettelse af Jesu Kristi Kirke på jorden i samme form hvori den fandtes da Frelseren levede på jorden. Han fik også at vide at vigtige dele af Jesu Kristi evangelium var gået tabt som en konsekvens af frafaldet. Disse vigtige dele af evangeliet skulle nu gengives til jorden. Joseph Smith var, som et redskab i Herrens hænder, grundlæggeren af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Kirkens medlemmer anerkender hans åbenbaringer, som skrifter og tror på at Jesu Kristi sande evangelium blev gengivet til jorden i vores tid gennem Profeten Joseph Smith.

Faderen og Sønnen viste sig for Joseph Smith

På det tidspunkt hvor Joseph Smith voksede op var der en større religiøs vækkelse i det område hvor han boede. Joseph ville gerne tilslutte sig en kirke, men var i tvivl om hvilken af de mange kirker, der var den rigtige. Efter at have læst et løfte i Bibelen om at få visdom fra Gud ( Jakobs Brev 1:5 ), bad Joseph Smith Gud om vejledning i hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Dette skete i foråret 1820. Som svar på hans bøn viste Gud Faderen og Jesus Kristus sig for ham. De sagde til ham, at han ikke skulle tilslutte sig nogen af kirkerne fordi de alle var forkerte. Tre år senere viste en Herrens engel, Moroni, sig for Joseph, og fortalte ham om et folks hellige optegnelse, som havde levet på det amerikanske kontinent i fordums tid. I 1827 modtog og oversatte Joseph denne gamle optegnelse, som indeholder Jesu Kristi Evangelium, som det blev forkyndt for Amerikas tidlige indbyggere.

Joseph Smith døde som en martyr

Som mange af de fordums profeter og apostle led Joseph Smith martyrdøden. I Missouri oplevede de hellige meget stærk forfølgelse, Joseph blev fængslet på falske anklager, og de hellige blev tvunget til at forlade staten. I Nauvoo, Illinois, tjente Joseph som borgmester og, som leder af den offentlige milits. Han introducerede også tempelordinanserne, som de udføres i Herrens tempel idag. Spændingerne fra naboer, som var ikke-mormoner voksede og kulminerede med Joseph Smiths, og hans brors, Hyrum Smiths, martyrdød i Kartage fængslet den 27 juni, 1844. Eftersom Joseph Smith var et redskab i Herrens hånd kunne han som Herren selv og enhver sand Guds profet sige:

"Min lære er ikke min egen, men Hans, som har sendt mig. Den, der vil gøre Hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv." ( Johs. 7:16-17 )

Et løfte fra Gud til den som læser disse ting

I forbindelse med de ting, som er blevet gengivet til jorden igennem Profeten Joseph Smith, indeholder Mormons Bog et løfte om en bekræftelse fra Gud til enhver, som med et ydmygt og oprigtigt hjerte vil søge sandheden og spørge Ham. Dette løfte ligger til grund for, at millioner af mennesker har erkendt Guds hånd bag disse ting, og tilsluttet sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige:

"Se, når I læser disse ting, om det er Guds visdom, at I skal læse dem, ønsker jeg at råde jer til at erindre, hvor barmhjertig Herren har været mod menneskenes børn fra Adams skabelse helt ned til den tid, da I modtager disse ting, og at I overvejer det i hjertet. Og når I modtager disse ting, formaner jeg jer til at adspørge Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om disse ting ikke er sande; og dersom I beder af oprigtigt hjerte og med fast fortsæt samt med tro på Kristus, da vil han åbenbare sandheden deraf for jer gennem den Helligånds kraft. Og gennem den Helligånds kraft kan I kende sandheden i alle ting." ( Moroni 10:3-5 )


Til toppen af siden

Indholdsfortegnelse
Mormons Bog
Kontaktinformation

"Men en seer vil jeg lade fremstå af dine lænders frugt, og ham vil jeg give magt til at bringe mit ord ud til dine lænders efterkommere - og ikke alene til at udbringe mit ord, siger Herren, men til at overbevise dem om mit ord, som allerede skal være udbredt blandt dem. Derfor skal dine lænders frugt skrive, og Judas lænders frugt skal skrive, og det, der skal skrives af dine lænders frugt, og også det, der skal skrives af Judas lænders frugt, skal vokse sammen for at gendrive falske lærdomme og afskaffe stridigheder og skabe fred blandt dine lænders frugt og bringe dem til kundskab om deres fædre i de sidste dage og også til kundskab om mine pagter, siger Herren." (2.Nefi 3:11-12)

© 2005-2019. Dette er ikke et officielt web site for Jesu Kristi Kirke af Sidste-Dages Hellige. Ejeren, John Nørgaard, er alene ansvarlig for indholdet.